För investerare

Den 28 januari 2019 tillkännagav Artificial Solutions Holding ASH AB, den ledande specialisten inom Conversational AI, att bolaget hade ingått ett avtal med Indentive AB (Nasdaq First North: INDEN B) om ett omvänt förvärv som innebär att en ny enhet, Artificial Solutions International AB, noteras på Nasdaq First North.

Avtalet godkändes av Indentives årsstämma den 28 februari 2019 och möjliggör för Artificial Solutions att uppnå sitt mål att noteras som Artificial Solutions International AB (Nasdaq First North: ASAI).

Första dag för handel i den nya enheten på Nasdaq First North är beräknad till den 12 mars 2019 .

Prenumerera på information för investerare:

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden: Alla
Artificial Solutions utser Fredrik Törgren till ny finanschef

08-12-2020 | Regulatoriska

Artificial Solutions® (SSME: ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, offentliggör idag att Fredrik Törgren blivit utsedd till ny finanschef för bolaget. Med en omfattande bakgrund inom finans och investerar relationer samt en stor kunskap inom tekniksektorn, kommer Fredrik, som efterträder Chris Bushnell, som kvarstår i bolaget, att leda finans- och redovisningsavdelningen och vara finansiell rådgivare för bolagets ledningsgrupp.

DELÅRSRAPPORT APRIL TILL JUNI 2020

07-30-2020 | Regulatoriska

STARK TILLVÄXT ÖKAR OMSÄTTNINGEN MED 22%

Artificial Solutions offentliggör försäljning av obligationer om 6,3 MSEK

07-27-2020 | Regulatoriska

Artificial Solutions® (SSME: ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, offentliggör försäljning av obligationer för ett nominellt värde om 6,3 MSEK. Obligationerna förfaller till betalning den 5 juni 2021.

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapport för andra kvartalet 2020

07-24-2020 | Regulatoriska

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för andra kvartalet 2020 torsdag den 30 juli 2020 kl 7:30.

Artificial Solutions annonserar köp av obligationer för 6,3 MSEK

07-06-2020 | Regulatoriska

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), är den ledande specialisten inom kommersiell Conversational AI, meddelar att de har köpt 6,3 MSEK obligationer som förfaller till återbetalning den 5 juni 2021 till nominellt värde för att överbrygga en överföring till en ny obligationsinnehavare.

Kommuniké från Artificial Solutions årsstämma 2020

06-17-2020 | Regulatoriska

Artificial Solutions International AB (”Bolaget”) har idag den 17 juni 2020 hållit årsstämma. Årsstämman beslutade bland annat om införande av två incitamentsprogram, ett emissionsbemyndigande för styrelsen och ändring av bolagsordningen avseende avstämningsdag.

Artificial Solutions genomför en riktad nyemission om 4 300 000 aktier och tillförs härigenom cirka 26,9 miljoner SEK

06-17-2020 | Regulatoriska

Styrelsen för Artificial Solutions International AB (”Artificial Solutions” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 8 januari 2020, beslutat om och genomfört en nyemission av 4 300 000 aktier (den ”Riktade Nyemissionen”). Den Riktade Nyemissionen var kraftigt övertecknad och teckningskursen uppgick till 6,25 SEK per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Artificial Solutions cirka 26,9 miljoner SEK, före avdrag för transaktionskostnader.

Artificial Solutions avser genomföra en riktad nyemission av aktier

06-16-2020 | Regulatoriska

Artificial Solutions International AB (”Artificial Solutions” eller ”Bolaget”) offentliggör idag en avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 20-25 miljoner SEK (den ”Riktade Nyemissionen”).

Artificial Solutions publicerar årsredovisning för 2019

05-27-2020 | Regulatoriska

Artificial Solutions® (FNSE:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, har idag publicerat årsredovisningen för 2019 och den finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.artificial-solutions-com, under sidan Investerare.

Artificial Solutions: 12 månaders förlängning och nya villkor för obligationer

05-26-2020 | Regulatoriska

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, meddelar att de kommit överens om en 12-månaders förlängning av obligationer om 52 MSEK som tidigare skulle återbetalas den 5 juni 2020. Återbetalningen av obligationerna kommer nu att ske den 5 juni 2021.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB

05-18-2020 | Regulatoriska

Aktieägarna i Artificial Solutions International AB, org.nr 556840-2076 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 kl. 11.00 hos Cirio Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

Delårsrapport Januari Till Mars 2020

05-18-2020 | Regulatoriska

Stark Tillväxt Och Stabil Utveckling Av Våra Nyckeltal [...]

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapporten för första kvartalet 2020 och senareläggning av årsredovisningen

05-15-2020 | Regulatoriska

Artificial Solutions® (FNSE:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för första kvartalet 2020 måndagen den 18 maj 2020 kl 7:30.[...]

Artificial Solution ger en uppdatering angående Covid-19

04-29-2020 | Regulatoriska

Artificial Solutions® (SSME: ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, tillhandahåller idag en uppdatering om vidtagna åtgärder avseende Covid-19 pandemin, för att säkerställa att bolaget är väl positionerat när länder börjar att öppna upp.[...]

ARTIFICIAL SOLUTIONS SENARELÄGGER ÅRSSTÄMMAN OCH OFFENTLIGGÖRANDET AV ÅRSREDOVISNINGEN

04-03-2020 | Regulatoriska

Artificial Solutions AB:s styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman som skulle hållits den 19 maj, givet de osäkra och accelererande konsekvenserna av COVID-19.

Artificial Solutions tillkännager ett förlängt treårigt avtal med Swisscom värt minst 10,6 miljoner SEK

03-26-2020 | Regulatoriska

Artificial Solutions® (SSME: ASAI), den ledande aktören inom Conversational AI, har idag slutit ett avtal med den schweiziska telekomleverantören Swisscom, vilket innebär en förlängning med tre år.

Delårsrapport Oktober Till December 2019

02-27-2020 | Regulatoriska

Tillväxtplaner Säkrade Genom Fulltecknad Företrädesemission

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapporten för fjärde kvartalet 2019

02-21-2020 | Regulatoriska

Artificial Solutions® (FNSE:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för fjärde kvartalet 2019 torsdagen den 27 februari 2020 kl 7:30. Delårsrapporten och en kort presentation kommer att finnas tillgängliga på www.artificial-solutions.com/investor-relations.

Artificial Solutions förträdesemission fulltecknad

02-14-2020 | Regulatoriska

Artificial Solutions International AB:s (publ) (SSME:ASAI) (”Artificial Solutions” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det slutliga utfallet av nyemissionen av högst 18 532 998 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 12 december 2019 och som godkändes av extra bolagsstämman den 8 januari 2020 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden avslutades den 11 februari 2020. Företrädesemissionen fulltecknades och det slutgiltiga utfallet visar att 7 127 703 aktier, motsvarande cirka 76,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 4 277 592 aktier, motsvarande cirka 23,1 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Den övertilldelningsoption som gav möjlighet att emittera ytterligare högst 4 615 500 aktier motsvarande högst cirka 30 MSEK har inte utnyttjats. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen en emissionslikvid om cirka 120,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Artificial Solutions offentliggör prospekt avseende företrädesemission samt proformaredovisning

01-20-2020 | Regulatoriska

Artificial Solutions International AB (SSME:ASAI) (“Artificial Solutions” eller “Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, vilken offentliggjordes den 12 december 2019 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida (www.artificial-solutions.com) och kommer att göras tillgängligt på Pareto Securities AB:s hemsida (www.paretosec.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Prospektet innehåller även proformaredovisning för koncernen.

KOMMUNIKÉ FRÅN ARTIFICIAL SOLUTIONS EXTRA BOLAGSSTÄMMA

01-08-2020 | Regulatoriska

Artificial Solutions International AB (publ):s, (”Artificial Solutions” eller ”Bolaget”) extra bolagsstämma ägde rum onsdagen den 8 januari 2020 hos Cirio Advokatbyrå i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Artificial Solutions International AB (publ)

12-12-2019 | Regulatoriska

Aktieägarna i Artificial Solutions International AB (publ), org.nr 556840-2076 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 8 januari 2020 kl. 11.00 hos Cirio Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

Artificial Solutions genomför en företrädesemission om upp till cirka 120 MSEK med teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar om 75 MSEK, inklusive en övertilldelningsoption om upp till 30 MSEK

12-12-2019 | Regulatoriska

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Delårsrapport Juli Till September 2019

14-11-2019 | Regulatoriska

FORTSATT POSITIV UTVECKLING AV ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK – SAMTIDIGT SOM ARBETET MED ATT SÄKRA KAPITALSTRUKTUREN FORTGÅR FÖR ATT DRIVA TILLVÄXT

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapporten för tredje kvartalet 2019

14-08-2019

Artificial Solutions® (FNSE:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 torsdagen den 14 november 2019 kl 7:30. Delårsrapporten och en kort presentation kommer att finnas tillgängliga på www.artificial-solutions.com/investor-relations.

Delårsrapport April till Juni 2019

14-08-2019 | Regulatoriska

Stark tillväxt i orderingång och orderstock.

Artificial Solutions inleder partnerskap med Capgemini

28-06-2019

Stockholm, 28 juni 2019 – Artificial Solutions®, ledande inom konversationell AI för företag, meddelar idag att de inleder partnerskap med Capgemini. Partnerskapet ger Capgemini tillgång till Artificial Solutions prisbelönta plattform Teneo® som en del av sina tjänster inom digital transformation.

Artificial Solutions har genomfört en riktad emission om 65,7 MSEK

20-06-2019 | Regulatoriska

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Artificial Solutions tillkännager sin avsikt att genomföra en riktad nyemission

19-06-2019 | Regulatoriska

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Artificial Solutions lanserar portal med målet att minimera chatbot-frustration hos utvecklare

12-06-2019

Artificial Solutions (FNSE:ASAI), ledande inom konversationell AI för företag, meddelar idag att de lanserar portalen Teneo Developers. Portalen är skapad för utvecklare som vill skapa virtuella assistenter med intelligent design och funktion men inte hittat lösningen för att lyckas.

Korrigering - Artificial Solutions International AB: Delårsrapport KV1 2019

14-05-2019 | Regulatoriska

Rättelsen avser att hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning inte inkluderats i föregående pressmeddelande vilket nu ingår i detta pressmeddelande. Intäkter och resultat enligt plan, stark tillväxt av orderstocken Första kvartalet · Orderingången uppgick till 16,8 MSEK (18,4) och orderstocken till 40,8 MSEK (31,7) · Nettoomsättningen uppgick till 12,6 MSEK (12,4) · Justerad EBITDA uppgick till -27,7…

Delårsrapport kv1 2019

14-05-2019 | Regulatoriska

Intäkter och resultat enligt plan, stark tillväxt av orderstocken

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapport för första kvartalet 2019

09-05-2019

Artificial Solutions® (FNSE: ASAI ), den ledande specialisten på Conversational AI, kommer publicera sin delårsrapport för första kvartalet 2019 tisdagen den 14 april 2019 kl 7:30. Rapport och presentation kommer finnas tillgängliga på www.artificial-solutions.com/investor-relations.

Styrelsen för Artificial Solutions International AB Beslutar om Apportemission

12-04-2019 | Regulatoriska

Styrelsen för Artificial Solutions International AB har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 28 februari 2019, beslutat om att öka bolagets aktiekapital genom emission av högst 48 610 nya aktier mot betalning i apportegendom, till de kvarvarande aktieägarna i Artificial Solutions Holding ASH AB. Artificial Solutions International AB (Nasdaq First North:…

Artificial Solutions noteras på Nasdaq First North

12-03-2019 | Regulatoriska

Artificial Solutions (http://www.artificial-solutions.com/)®, den ledande specialisten på Conversational AI*) för företag, meddelade idag att det omvända förvärvet av Indentive AB och att den följande omvända spliten av dess aktier genom vilken 30 aktier sammanlagts till en (1) aktie nu är genomförd och att det idag är den första dagen för handel i aktierna för Artificial Solutions…

KOMMENTARER GÄLLANDE KOMMUNICERADE FÖRETAGSHÄNDELSER OCH AKTIEKURSUTVECKLING

05-03-2019 | Regulatoriska

Årsstämman för Artificial Solutions International AB (tidigare Indentive AB) (Nasdaq First North: INDEN B) (”Artificial Solutions”) beslutade den 28 februari 2019 om tre företagshändelser som kan förväntas ha en inverkan på priset på Artificial Solutions aktier på First North. Dessa företagshändelser avser: (i) beslut om förvärv av samtliga värdepapper i Artificial Solutions Holding ASH AB…

Artificial Solutions International AB (tidigare Indentive AB) offentliggör bolagsbeskrivning

05-03-2019 | Regulatoriska

Styrelsen för Artificial Solutions International AB (tidigare Indentive AB) (Nasdaq First North: INDEN B) (”Artificial Solutions”) har upprättat en bolagsbeskrivning med anledning av Artificial Solutions förvärv av samtliga aktier i Artificial Solutions Holding ASH AB (”Artificial Solutions Holding”) genom apportemission samt med anledning av Artificial Solutions fortsatta notering på Nasdaq First North, som har godkänts…

Pressmeddelande från Artificial Solutions International AB (tidigare Indentive AB)

05-03-2019 | Regulatoriska

INFORMATION OM AVSTÄMNINGSDAG FÖR SAMMANLÄGGNING AV AKTIER (1:30) SAMT OM ÄNDRING AV BOLAGETS FIRMA TILL ARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB Årsstämman för Artificial Solutions International AB (tidigare Indentive AB) (Nasdaq First North: INDEN B) (”Artificial Solutions”) beslutade den 28 februari 2019 om Artificial Solutions förvärv av samtliga aktier i Artificial Solutions Holding ASH AB (”Artificial Solutions…

Kommuniké från Indentive AB:s årsstämma 2019

28-02-2019 | Regulatoriska

Som ett led i transaktionen där Indentive AB (u.ä.t. Artificial Solutions International AB) (”Bolaget”) den 28 januari 2019 ingick ett avtal om att förvärva aktierna i Artificial Solutions Holding ASH AB genom en apportemission (”Transaktionen”), har Bolaget hållit årsstämma. Bland annat beslutade årsstämman om utdelning av dotterbolaget Indentive Värdepapper AB, ny styrelse, apportemission till aktieägarna…

Artificial Solutions och Indentive erhåller villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North och Indentive Värdepapper erhåller villkorat godkännande för notering på Spotlight

28-02-2019 | Regulatoriska

Indentive AB ("Bolaget") offentliggjorde den 28 januari 2019 att Bolaget har ingått ett avtal om att förvärva aktierna i Artificial Solutions Holding ASH AB (”Artificial Solutions”) genom en apportemission (”Transaktionen”), innebärande en ny enhet, Artificial Solutions International AB. Med anledning av Transaktionen krävs en ny noteringsprocess på Nasdaq First North. Bolaget har idag erhållit ett…

Beslut vid årsstämma i Indentive Värdepapper AB

15-02-2019 | Regulatoriska

Som ett led i transaktionen mellan Indentive AB och Artificial Solutions Holding ASH AB har Indentive ABs helägda dotterbolag Indentive Värdepapper AB hållit årsstämma och bland annat beslutat om ändringar i bolagsordning och ökning av antalet aktier, för att möjliggöra utdelning av dotterbolaget.

Umeå Energi satsar vidare på spelmoment för hållbart energiutnyttjande genom beteendeförändring med stöd av den öppna IoT-plattformen Connective

07-02-2019 | Regulatoriska

Indentives IoT-plattform Connective är basen för det utökade projektet Gamification. En förstudie genomfördes under hösten 2018 med ett mycket lyckat resultat. Målsättningen är att uppnå en beteendeförändring när det gäller energiutnyttjande. Beställningen är värd upp till cirka 900 000 kronor.

Indentive ABs revisor lämnar revisionsberättelse med övrig upplysning

07-02-2019 | Regulatoriska

Indentive ABs revisor lämnar följande uttalanden och upplysningar i revisionsberättelsen: Uttalanden ”Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.” ”Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.” Övriga upplysningar ”Som bolaget beskriver i förvaltningsberättelsen under avsnitten ”Förväntad framtida…

STYRELSEN I INDENTIVE AB BESLUTAR OM KVITTNINGSEMISSION

28-01-2019 | Regulatoriska

MÅ, JAN 28, 2019 12:15 CET Styrelsen i Indentive har idag fattat beslut om en riktad nyemission av 640 000 aktier av serie B till Vincero AB. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande som styrelsen givits av den extra bolagsstämma som hölls den 26 april 2018. Emissionskurs är 1,50 kronor per aktie och aktierna kvittas…

Indentives bokslutskommuniké 2018

05-02-2019 | Regulatoriska

Finansiella kommentarer Januari - december, koncernen • Nettoomsättningen uppgick till 16 037 TSEK (16 654) • Resultat efter finansnetto uppgick till -27 640 TSEK (-18 076). Resultatet har belastats med 4 MSEK i ökade avskrivningar och nedskrivningar • Resultat per aktie uppgick till -2,68 SEK (-9,07) • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 4…

STYRELSEN I INDENTIVE AB BESLUTAR OM KVITTNINGSEMISSION

28-01-2019 | Regulatoriska

MÅ, JAN 28, 2019 12:15 CET Styrelsen i Indentive har idag fattat beslut om en riktad nyemission av 640 000 aktier av serie B till Vincero AB. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande som styrelsen givits av den extra bolagsstämma som hölls den 26 april 2018. Emissionskurs är 1,50 kronor per aktie och aktierna kvittas…

Beslut vid Indentive ABs extra bolagsstämma

28-01-2019 | Regulatoriska

Vid Indentive ABs extra bolagsstämma den 28 januari 2019 beslutade stämman att, med entledigande av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg, till ny revisor för tiden till slutet av årsstämman 2019 utse revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor. Vidare beslutade stämman att i efterhand godkänna…

Kallelse till årsstämma i Indentive AB

28-01-2019 | Regulatoriska

Aktieägarna i Indentive AB, org.nr 556840-2076 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 februari 2019 klockan 11.00 i Bolagets lokaler på Teknikringen 4C i Linköping. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast fredagen den 22 februari 2019. Aktieägare som önskar delta…

Artificial Solutions och Indentive offentliggör omvänt förvärv av Indentive för notering på Nasdaq First North

28-01-2019 | Regulatoriska

Linköping och Stockholm, 28 januari 2019 – Artificial Solutions Holding ASH AB (”Artificial Solutions”) och Indentive AB (Nasdaq First North: INDEN B) (”Indentive”) meddelade i dag gemensamt att Indentive har ingått ett avtal om att förvärva aktierna i Artificial Solutions genom en apportemission (”Transaktionen”), innebärande en ny enhet, Artificial Solutions International AB, med första dag…