Investor Relations

On 28 January 2019, Artificial Solutions Holding ASH AB, the leading specialist in enterprise-strength conversational AI, announced that it entered into a reverse takeover agreement with Indentive AB (Nasdaq First North: INDEN B) with the intention of a new entity, Artificial Solutions International AB, being listed on the Nasdaq First North stock exchange.

The agreement was approved at Indentive's Annual General Meeting held on 28 February 2019, enabling Artificial Solutions to achieve its aim of listing as Artificial Solutions International AB (Nasdaq First North: ASAI).

First day of trading in the new entity on Nasdaq First North was 12 March, 2019.

Subscribe to receive investor related information:

Corporate Governance

Articles of Association

The following text is only available in Swedish at the moment.

För Artificial Solutions International AB’s org. nr: 556840-2076
Bolagsordning antagen på årsstämman den 28 februari 2019.

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Artificial Solutions International AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet, för att företrädesvis utveckla och marknadsföra och försälja produkter och tjänster inom mjukvarusektorn och inom IT, samt äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 36 000 000 kronor och högst 144 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.

§ 6 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

§ 7 REVISORER
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett (1) eller två (2) registrerade
revisionsbolag.

§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Postoch Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 ÅRSSTÄMMA
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande för stämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. val av en eller två justeringsmän;
 4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 5. godkännande av dagordning;
 6. framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. beslut
  a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i
  förekommande fall koncernresultat- och balansräkning;
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
  enligt den fastställda balansräkningen;
  c) om ansvarsfrihet år styrelseledamöter och verkställande
  direktör när sådan förekommer;
 8. bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.
 9. fastställande av arvode åt styrelsen samt revisorer;
 10. val av styrelse, styrelseordförande och val av revisorer samt eventuella suppleanter;
 11. fastställande av princip för val av valberedning och
 12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara 1/1–31/12.

§ 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument.

Annual General Meetings

According to the Swedish Companies Act (2005: 551), the Annual General Meeting (AGM) is the Company’s
highest decision-making body. At the AGM, the shareholders exercise their voting rights in key issues, including the adoption of income statements and balance sheets, disposition of the Company’s results, granting discharge from liability for the Board members and the CEO, election of Board members and auditors, and remuneration to the Board and the auditors.

Artificial Solutions AGMs are held in the municipality of Stockholm every calendar year before the end of June. In addition to the AGM, extraordinary general meetings may be convened. According to the Articles of Association, a notice convening an AGM shall be made by announcement in Post- och Inrikes Tidningar and by keeping the notice available on the Company’s website. At the same time, it shall be announced in Svenska Dagbladet that a notice convening the AGM has been issued.

Right to participate in a general meeting

Shareholders who wish to attend a general meeting must be included in the share register kept by Euroclear Sweden five working days (Saturdays included) before the meeting, and notify the Company of its intention to attend the general meeting no later than the date stated in the notice of the meeting. Shareholders may attend general meetings in person or by proxy and may also be assisted by a maximum of two persons. Usually it is possible for shareholders to register for the general meeting in several different ways, which are specified in the notice to the meeting. Shareholders are entitled to vote for all shares held by the shareholder in the Company.

Shareholders’ right of initiative

Shareholders who wish to have a matter dealt with at the General Meeting must send a written request to the Board. Such request should normally be submitted to the Board no later than seven weeks before the AGM.

Legislation and Articles of Association

Artificial Solutions International AB was established in Sweden and is a public limited liability company governed by Swedish law, primarily through the Swedish Companies Act (2005:551). In addition, the Company will apply the rules and recommendations associated with the listing of the Company’s share on Nasdaq First North. In addition to legislation including regulations and recommendations, the Articles of Association forms the basis for the governance of the Company’s operations. The Articles of Association states, among other things, the location of the Board’s registered office, business description, limits on share capital and the number of shares as well as requirements for attending to the General Meeting. The Articles of Association appear in its entirety in the section “Articles of Association”.

Authorization

Authorization to the Annual General Meeting: Download Power of Attorney document.

Meetings

Annual General Meeting, 26 June 2018
Minutes from the Annual General Meeting

Extraordinary General Meeting, 16 July 2018
Minutes from the EGM

Annual General Meeting, 11 May 2018
Minutes from the Annual General Meeting
Annual Report 2017

Extraordinary General Meeting, 30 November 2017
Minutes from the EGM

Extraordinary General Meeting, 24 August 2017
Minutes from the EGM

Annual General Meeting, 8 June 2017
Minutes from the Annual General Meeting
Annual Report 2016

Extraordinary General Meeting, 8 February 2017
Minutes from the EGM

Extraordinary General Meeting, 2 November 2016
Minutes from the EGM

Annual General Meeting, 29 June 2016
Minutes from the Annual General Meeting
Annual Report 2015

Extraordinary General Meeting, 6 May 2016
Minutes from the EGM

Extraordinary General Meeting, 18 December 2015
Minutes from the EGM

Annual General Meeting, 24 June 2015
Minutes from the Annual General Meeting
– Annual Report 2014

Extraordinary General Meeting, 13 February 2014
Minutes from the EGM
– Annual Report 2013

Swedish Code of Corporate Governance

The Swedish Code of Corporate Governance (the “Code”) shall be applied by companies whose shares are admitted to trading on a regulated market. The code does not currently have to be applied by companies whose shares are listed on Nasdaq First North. It is therefore not binding on Artificial Solutions, but is an important part of the Company’s guidelines for corporate governance. If the Code becomes binding for Artificial Solutions, the Company will apply it.

Nominations

At the AGM on February 28, 2019, it was decided to adopt principles for the appointment of the Nomination Committee. The following principles apply to the appointment of the Nomination Committee. The Chairman of the Board was instructed to contact the three largest shareholders or the groups of owners in terms of voting rights (herewith referred to both direct registered shareholders and nominee-registered shareholders) in the Company, according to Euroclear Sweden’s transcript of the share register as of September 30, 2019, and urge them to appoint a representative each to, together with the Chairman of the Board, constitute the Nomination Committee for the time until the new nomination committee has been appointed according to the mandate from the next AGM. If one of the three largest shareholders or owner groups does not wish to appoint a representative, the fourth largest shareholder or the owner group should be asked and so on, until the Nomination Committee consists of three members and the Chairman of the Board.

Information about the names of the members of the Nomination Committee must be submitted no later than six months prior the AGM 2020 on the Company’s website as soon as possible after the Nomination Committee has been constituted. If owners, who are represented on the Nomination Committee, no longer belong to the three largest shareholders after the announcement, their representative shall make their place available and such shareholders belonging to the three largest shareholders shall instead be offered a place in the Company’s nomination committee. However, there is no need to consider minor changes. If a member leaves the nomination committee before its work is completed and if the Nomination Committee considers that there is a need to replace this member, the Nomination Committee shall appoint a new member according to the principles above but based on Euroclear Sweden’s printing of the share register as soon as possible after the member left the Nomination Committee. Owners who have appointed a representative in the Nomination Committee have the right to dismiss such a member and appoint a new representative.

Audit and Compensation Committee

The Swedish Code of Corporate Governance does not currently have to be applied by companies whose shares are listed on Nasdaq First North, and is therefore not binding on Artificial Solutions, however, it is an important part of the Company’s guidelines for corporate governance. In the cases of the Audit Committee and Remuneration Committee, the Board of Directors has made the assessment that committees should be established for both.

The Remuneration Committee consists of Johan Ekesiöö (chairman) and Johan Gustavsson.

The Audit Committee consists of Fredrik Oweson (chairman) and Åsa Hedin.

Internal Control and Audit

According to the Swedish Companies Act (2005:551), the Board of Directors has the overall responsibility for ensuring that the Company’s organization is designed so that the bookkeeping, the financial management and the Company’s financial conditions in general are monitored in a satisfactory manner. Artificial Solutions’ internal control structure is based on the division of responsibilities between the Board and the Chief Executive Officer (CEO). Regular reporting and auditing of financial outcomes takes place in both the operational units’ management bodies as well as within the board.

According to the Articles of Association of Artificial Solutions, one or two auditors with or without deputy auditors, or one or two registered auditing firms, shall be appointed by the General Meeting. The auditor and deputy auditors, if applicable, are appointed yearly at the Annual General Meeting for the period until the next Annual General Meeting has been held.

The auditor reviews the annual report of Artificial Solutions, and accounting, as well as the administration of the board and the CEO. The current auditor is presented under the heading “Auditors” in the section “Board of Directors, senior executives and auditor”.

Accountants

Grant Thornton Sweden AB has been the Company’s auditor since 2019; it was elected at the Extraordinary General Meeting on January 28, 2019 and was re-elected at the Annual General Meeting 2019, for the period until the end of the AGM 2020. Carl-Johan Regell (born 1963) is the chief auditor. Carl-Johan Regell is an authorized auditor and member of FAR (the industry organization for auditors in Sweden). Grant Thornton Sweden AB’s address is Sveavägen 20, Box 7623, 103 94 Stockholm.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB was the Company’s auditor during the period covered by the historical financial information in the Company description up to and including the Extraordinary General Meeting on January 28, 2019. The chief auditor during the period from the Annual General Meeting 2018 until the end of the Extraordinary General Meeting on January 28, 2019 was Nicklas Kullberg. The chief auditor during the period covered by the historical financial information up to and including the Annual General Meeting 2018 was Dick Svensson. Both Nicklas Kullberg and Dick Svensson are authorized auditors and members of FAR (the industry organization for auditors in Sweden).

The reason for the change of auditor was to select the same auditor for the entire Group after the Reverse Acquisition.

Artificial Solutions Holding ASH AB

Artificial Solutions International AB’s reg. no: 556840-2076

Articles of Association adopted 2019-02-28

Articles of Association

Click here to read our Articles of Association.

Board

According to the Articles of Association of Artificial Solutions, the Board of Directors shall consist of three to seven members elected by the Annual General Meeting with a maximum of three deputies. The Board currently consists of six ordinary members, including the Chairman of the Board, without deputies, who have been elected for the period until the end of the Annual General Meeting 2020.

In the table below, information is provided about the members of the Board of Directors regarding their position, year of election and whether they are considered independent in relation to the Company and senior executives and in relation to major shareholders.

Name Position Elected on Independent in relation to the company and company management Independent in relation to major shareholders
Åsa Hedin Chairman 2019 Yes Yes
Johan Ekesiöö Board member 2019 Yes Yes
Bodil Eriksson Board member 2019 Yes Yes
Johan A. Gustavsson Board member 2019 Yes Yes
Fredrik Oweson Board member 2019 Yes No
Jan Uddenfeldt Board member 2019 Yes Yes

Åsa Hedin, 1962

Chairman of the Board since 2019. Board member since 2019.

Education: Master of Science i biofysik, University of Minnesota. Bachelor’s degree, Gustavus Adolphus College. Kursen Professionellt styrelsearbete, Michael Berglund.

Other ongoing assignments: Chairman and CEO of ASH & Partners AB. Board member of Tobii AB, E. Öhman J or Fonder AB, Nolato Aktiebolag, CellaVision AB, C-Rad AB, Immunovia AB (publ), All Tomorrows Parties AB, Fidemso AB, HerMed Group Holding AB, BoardClic AB and Neonode, Inc.

Previous assignments (last 5 years) and work experience: Member of the board of Fingerprint Cards AB, Svenska rymdaktiebolaget, Elekta Instrument AB and Sensavis AB.

Holding in Artificial Solutions: None.

Bodil Eriksson, 1963

Board member since 2019.

Education: University studies at Uppsala University and RMI-Berghs.

Other ongoing assignments: Chairman of Sunfleet Carsharing AB. Board member of Swedbank AB. CEO of Volvo Car Mobility AB.

Previous assignments (last 5 years) and work experience: Board member of Coop Sverige AB.

Holding in Artificial Solutions: None.

Fredrik Oweson, 1968

Board member since 2019 (in Artificial Solutions Holding since 2008). Co-founder and partner of Scope Capital Advisory AB.

Education: Master of Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm.

Other ongoing assignments: Chairman of the Board of Artificial Solutions Holding, Mijesi Advisory AB and Mijesi Aktiebolag. Board member of Scope Capital SA, Zenterio AB (publ) and Woffel SA.

Previous assignments (last 5 years) and work experience: Board member of Happy Holders AB, Happy Socks AB, Klättermusen Aktiebolag, Gomrox AB and Min o Min Holdings AB. Deputy member of the board of Kontanten AB.

Holding in Artificial Solutions: None.

Jan Uddenfeldt, 1950

Board member since 2019 (within the Group since 2015).

Education: Technology doctor in Teletransmission theory, Royal Institute of Technology. Master of Science in Electrical Engineering, Royal Institute of Technology.

Other ongoing assignments: Board member of Artificial Solutions, Inc. and GLO AB. Senior Advisor at Telefonaktiebolaget LM Ericsson and Sony Corporation America, Inc. Advisory Board member of Swift Navigation, Inc, Redshift Networks, Inc., Agnity Global, Inc. and Sentons USA, Inc.

Previous assignments (last 5 years) and work experience: Board member of Computer History Museum and Tarana Wireless. Executive VP Technology in Sony Mobile Communications AB. Former Senior VP Technology in Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Holding in Artificial Solutions: 3000 shares. (Data source: Monitor by Modular Finance.)

Johan Ekesiöö , 1954

Board member since 2019.

Education: Master of Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm. Master of Science, MIT Sloan School.

Other ongoing assignments: Chairman of MetaForce AB and T&V Holding AB. Chairman and CEO of Johan Ekesiöö AB. Board member of Aktiebolaget Svensk Bilprovning, WTS Positioning Solutions AB, Zenterio AB (publ), Ripasso Energy AB (publ) and Lingit AS.

Previous assignments (last 5 years) and work experience: Chairman of the Board of Excanto AB and Telelogic AB. Board member and CEO of Avega Group AB. Board member of Baby Björn AB, IBM Nordic Limited Company, TIA Technology AS, The Non-profit Association Swedish Confederation of Business with the Confederation of Swedish Enterprise, the Non-profit Association of Technology Employers in Sweden with the company Teknikarbetsgivarna in Sweden, Ideella Föreningen Teknikföretagen in Sweden with company Föreningen Teknikföretagen in Sweden. External signatory in Nordic Processor AB.

Holding in Artificial Solutions: 10 000 shares (Data source: Monitor by Modular Finance.)

Johan A. Gustavsson, 1963

Board member since 2019 (in Artificial Solutions Holding since 2008). Board assignments in Artificial Solutions since 2001. Co-founder of Artificial Solutions.

Education: Master of Science, Handelshögskolan i Stockholm.

Other ongoing assignments: Chairman of Styrelseordförande i Aros Bostadsutveckling AB, Vencom AB, Vencom Property Partners AB, Vencom Residential AB, Hop Lun International Ltd, Hobbex New Retail AB, Hober Medical AB, Improva Plastikkirurgi AB, Lidrup AB, Roslagsterminalen AB, Getängsvägen AB. Styrelseledamot i Vencom Group Holding BV, Vencom (HK) Ltd, Vencom S.a.s., VPP SARL, AB Couronne, Aros Bostad Invest AB, AOS Holding I AB, Hop Lun Scandinavia AB, , Hobbex (HK) Ltd, Rockspring Retail Holding AB, Rockspring FSPS Holding Sweden AB, Nordic Flag Property AB, Foxco Fastighetsutveckling AB, Rockspring Lidingö Centrum AB, Rockspring Lidingö AB, Rockspring Lidingö II AB, Fastighetsaktiebolaget Hermius, Fastighetsaktiebolaget Hermius 1, Fastighetsaktiebolaget Hermius 3, CBREGIP Swedish Retail Ventures AB och Ädelmarken Ekonomisk förening. Styrelsesuppleant i Aros Bostadskapital 7 AB, Gamla Lantvägen AB, Bergidl AB, Saro Projekt AB, PRP Management AB och Melancholia AB.

Previous assignments (last 5 years) and work experience: Chairman of the Board of Styrelseordförande i Bromma Blocks Centrumhandel AB, Trafikflyget 1 i Stockholm AB, Trafikflyget 3 i Stockholm AB, Trafikflyget 5 i Stockholm AB, Trafikflyget 7 i Stockholm AB och Trafikflyget 9 i Stockholm AB. Styrelseordförande i EndCo 1055 AB, Aros Bostad III AB och Aros Bostad Förvaltning AB. Styrelseledamot i ESCF II Sweden Jägersro AB, Fastica Backa AB, Trophi Centrumfastigheter 1 AB, Trophi Centrumfastigheter 2 AB, Trophi Bäckebol 1 AB, Trophi Bäckebol Centrumhandel AB, Trophi Weibullsholm AB, Trophi Boländerna AB, Trophi Arningen 1 AB, Trophi Arninge 2 AB, Trophi Tunapark AB, Fastighetsaktiebolaget Hermius 5, Fastighetsaktiebolaget Hermius 6, Fastighetsaktiebolaget Hermius 7, Fastighetsaktiebolaget Hermius 8, Fastighetsaktiebolaget Hermius 9, Fastighetsaktiebolaget Hermius 10, CBREGIP Swedish Retail Venture MidCo 1 AB, CBREGIP Swedish Retail Venture MidCo 2 AB och Aros Ordonnansen Gärdet Ekonomisk förening. Styrelsesuppleant i AROS Bostad II AB, Aros Bostadskapital T 17 Försäljnings AB.

Holding in Artificial Solutions: Owns all shares in Vencom Group Holding BV which owns 579,981 shares. (Data source: Monitor by Modular Finance.)

Management

Lawrence Flynn, 1964

CEO since 2019 (in Artificial Solutions Holding since 2010).

Other ongoing assignments: Board member of NLISIP.

Previous assignments (last 5 years) and work experience: Former Managing Director of Mediasurface plc.

Holding in Artificial Solutions: 8,399 shares and owns 36 percent of NLISIP, which owns 466,194 shares.

Andy Peart, 1963

Chief Marketing & Strategy Officer since 2019 (in Artificial Solutions Holding since 2010).

Education: First Class Honours Bachelor of Technology, Production Engineering & Management, Loughborough University.

Other ongoing assignments: Board member of NLISIP.

Previous assignments (last 5 years) and work experience: -

Holding in Artificial Solutions: 1,837 shares and owns 10 percent of NLISIP, which owns 466,194 shares.

Peter Roost, 1957

Chief Operating Officer since 2019 (in Artificial Solutions Holding since 2011).

Education: Manufacturing & Industrial Management, degree level, Institute of Industrial Management, Gloucester College. Foundation, Chartered Accountancy, Bristol Polytechnic. Certified Production and Inventory Management.

Other ongoing assignments: Board member of NLISIP.

Previous assignments (last 5 years) and work experience: Formerly President of Minerva Industrial Holdings, Minerva International Limited and Maxima Information Group Limited. European Region Director at TRW Systems Limited. Group Business Development & Marketing Director at Planit Holdings Limited.

Holding in Artificial Solutions: Owns approximately 12 percent of NLISIP, which owns 466,194 shares.

Russell Tarr, 1957

Vice President, Europe Sales since 2019 (in Artificial Solutions Holding since 2019).

Education: General Certificate of Secondary Education, Malmesbury School.

Other ongoing assignments: -

Previous assignments (last 5 years) and work experience: -

Holding in Artificial Solutions: 9,922 shares and owns approximately 1 percent of NLISIP, which owns 466,194 shares.

Chris Bushnell, 1956

CFO since 2019 (in Artificial Solutions Holding since 2011).

Education: Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Other ongoing assignments: Board member of NLISIP.

Previous assignments (last 5 years) and work experience: -

Holding in Artificial Solutions: 1,837 shares and owns 12 percent of NLISIP, which owns 466,194 shares.

Andreas Wieweg, 1975

Chief Technical Officer since 2019 (in Artificial Solutions Holding since `{`2008`}`).

Education: University studies in Computer Science and Mathematics at Stockholm University.

Other ongoing assignments: Board member of NLISIP.

Previous assignments (last 5 years) and work experience: -

Holding in Artificial Solutions: 48,440 shares.

Dave Parsin, 1967

Vice President of Strategic Sales since 2019 (in Artificial Solutions Holding since 2013).

Education: Bachelor of Science, Electrical Engineering, Stanford University. Master of Business Administration, Harvard University.

Other ongoing assignments: -

Previous assignments (last 5 years) and work experience: Board member of Givezooks !, Inc.

Holding in Artificial Solutions: 49,967 shares.

Gareth Walters, 1967

Vice President, Innovation and Community since 2019. Employed by Artificial Solutions Holding since 2011.

Education: Bachelor of Engineering and Master of Science, University of Wales.

Other ongoing assignments: -

Previous assignments (last 5 years) and work experience: -

Holding in Artificial Solutions: 23,238 shares and owns approximately 1 percent of NLISIP, which owns 466,194 shares.

Darren Ford, 1972

Vice President Global Customer Services since 2019 (in Artificial Solutions Holding since 2017). Employed since 2016.

Education: Bachelor of Science (Hons), Business Information Management Systems, University of Plymouth.

Other ongoing assignments: Board member of Key Scalability Ltd.

Previous assignments (last 5 years) and work experience: Vice President, Professional Services of SDL UK Ltd.

Holding in Artificial Solutions: 7,917 shares.

For more information about Indentive, please visit: https://indentive.se/for-investerare/.