KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2018

Artificial Solutions Holding ASH AB håller extra bolagsstämma måndagen den 16 juli 2018, kl. 11.00 i bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm.

A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN

Om bolaget är ett avstämningsbolag senast tisdagen den 10 juli 2018 har den som är registrerad som aktieägare i aktieboken tisdagen den 10 juli 2018 rätt att delta i stämman. Om bolaget vid tidpunkten för stämman är ett kupongbolag har den som på dagen för stämman är införd i aktieboken rätt att delta vid stämman. Aktieägare ska även anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast tisdagen den 10 juli 2018. Anmälan görs per e-post till ir@artificial-solutions.com, per post till Artificial Solutions Holding ASH AB, c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 Stockholm, eller per telefon +34 93 245 13 01. (Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.) Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman 2018.

Aktieägare har rätt att medföra ett eller två biträden. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast tisdagen den 10 juli 2018. Fullmakt måste uppvisas i original.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier (för det fall bolaget är ett avstämningsbolag senast den 10 juli 2018) måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken tisdagen den 10 juli 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B. ÄRENDEN

B.I Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande på stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av förslaget till dagordning;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler;
8. Stämmans avslutande.

B.II Val av ordförande på stämman

Förslag från huvudägaren Scope Growth II L.P:

Ordförande vid bolagsstämman:
Fredrik Oweson, Scope Capital.

B.III Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att godkänna styrelsens beslut av den 26 juni 2018, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 4 500 018,90 euro genom en riktad emission av konvertibler, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 182 187 euro. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna konvertiblerna ska tillkomma Mijesi Advisory AB, East Bay AB och SEB Stiftelsen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.
2. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 24,70 euro eller multiplar därav. Någon ränta ska inte belöpa på konvertiblerna.
3. Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp.
4. Teckning av konvertibler ska ske på teckningslista senast två bankdagar från detta emissionsbeslut. Betalning för konvertibler som tecknas ska erläggas kontant senast tre bankdagar efter dagen för detta emissionsbeslut. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
5. Konvertering till preferensaktier av serie D kan ske under perioden från och med den 16 juli 2018 till och med den 16 juli 2019 till en konverteringskurs om 24,70 euro.
6. De nya aktier som kan komma att utges vid konvertering omfattas av följande förbehåll: omvandlingsförbehåll.
7. Övriga villkor enligt Bilaga 1A.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

C. UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget ska styrelsen och den verkställande direktören på bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

D. HANDLINGAR

Styrelsens förslag samt tillhörande handlingar finns tillgängliga för aktieägarna på bolaget två veckor före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt för aktieägarna på bolaget och på bolagets hemsida www.artificial-solutions.com/investor-relations tre veckor före stämman. Handlingarna kan även begäras under adress Artificial Solutions Holding ASH AB, c/o Regus Office, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm eller per e-post: ir@artificial-solutions.com och skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

___________________

Stockholm i juni 2018
Artificial Solutions Holding ASH AB
Styrelsen

 


This is a non-official translation of the Swedish original wording. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail.

NOTICE OF 2018 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The Extraordinary General Meeting of Artificial Solutions Holding ASH AB will be held at 11 a.m. on Monday, 16 July 2018, at the Company’s offices at Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, Sweden.

A. RIGHT TO PARTICIPATE AND NOTIFICATION OF ATTENDANCE

If the Company is a CSD company on Tuesday, 10 July 2018 at the latest, shareholders listed in the shareholder register as per Tuesday, 10 July 2018 are entitled to participate at the Extraordinary General Meeting. If the Company is a company with certificated shares (Sw. kupongbolag) at the day of the Extraordinary General Meeting, shareholders listed in the shareholder register on the day of the Extraordinary General Meeting are entitled to participate at the Extraordinary General Meeting. The shareholders shall also notify the Company of their intention to participate at the Extraordinary General Meeting no later than Tuesday, 10 July 2018. Notification of intention to participate at the Extraordinary General Meeting can be made by email to ir@artificial-solutions.com, by post to Artificial Solutions Holding ASH AB, c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 Stockholm, Sweden or by phone at +34 93 245 13 01. The notification must state the shareholder’s name, national ID number/corporate registration number, address and phone number. Information provided in the notification will be data-processed and used only for the 2018 Extraordinary General Meeting.

Shareholders are entitled to bring one or two assistants. Proxies, registration certificates and other authorisation documents must be on hand at the Extraordinary General Meeting, and should, in order to facilitate entrance to the Extraordinary General Meeting, be sent to the Company by no later than Tuesday, 10 July 2018. Proxies must be presented in original.

Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee (if the Company is a CSD company as per 10 July 2018 at the latest) must request registration of their shares in their own names in the shareholder register as per Tuesday, 10 July 2018, in order to be entitled to participate in the Extraordinary General Meeting. Such registration can be temporary.

B. ITEMS OF BUSINESS

B.I Proposed agenda

1. Opening of the Meeting.
2. Election of chairman of the meeting.
3. Preparation and approval of the voting list.
4. Approval of the proposed agenda.
5. Election of one or two persons to certify the minutes.
6. The issue of whether the meeting has been duly called.
7. Resolution on approval of the board of directors’ resolution on an issue of convertible debentures.
8. Closing of the meeting.

B.II Election of a chairman to preside over the Extraordinary General Meeting

Proposal from the principal shareholder Scope Growth II L.P:

EGM chairman:

Fredrik Oweson, Scope Capital.

B.III Resolution on approval of the board of directors’ resolution on an issue of convertible debentures

The board proposes that the Extraordinary General Meeting resolves to approve the board of directors’ resolution as of 26 June 2018, subject to the approval of the General Meeting, that the company shall raise a convertible loan in a nominal amount not exceeding EUR 4,500,018.90 through a private placement of convertible debentures, entailing an increase in the share capital of not more than EUR 182,187 upon full conversion of the debenture. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

1. The right to subscribe for the convertible debentures shall vest in Mijesi Advisory AB, East Bay AB and SEB Stiftelsen. The reason for not applying the shareholders’ pre-emption rights is an agreement between the shareholders.
2. The nominal amount of the convertible debenture shall be EUR 24.70 or multiples thereof. The convertibles shall not carry any interest.
3. The subscription price shall be equal to the nominal amount of the convertible debentures.
4. Subscription for convertible debentures shall take place on a subscription list not later than two bank days from this resolution to issue shares. Payment for convertible debentures shall be made in cash no later than three bank days from the date for this resolution to issue shares. The Board of Directors shall be entitled to extend the period for subscription and payment.
5. The convertible debenture may be converted into preference shares of series D during the period commencing 16 July 2018 up to and including 16 July 2019 at a conversion price of EUR 24.70 .
6. Any new shares which may be issued upon conversion are subject to the following provisions: conversion.
7. Other terms and conditions according to Appendix 1A.
8. The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

A decision under this item is only valid if it is supported by shareholders representing at least two-thirds of both votes cast and shares represented at the Meeting.

C. INFORMATION AT THE EGM

If a shareholder so requests, and if the Board determines it can be made without significant harm to the Company, at the General Meeting, the Board and the CEO should provide information on circumstances that may affect the assessment of an agenda item.

D. DOCUMENTS

The proposal from the board of directors and documents related thereto will be available at the Company for the shareholders two weeks before the Extraordinary General Meeting. The proxy forms will be available at the Company and on the Company’s website www.artificial-solutions.com/investor-relations for the shareholders three weeks before the Extraordinary General Meeting. These documents can also be ordered by post from Artificial Solutions Holding ASH AB, c/o Regus Office, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, Sweden, or by e-mail: ir@artificial-solutions.com, and will also be sent to shareholders who so request, provided they provide their postal address. The documents will also be on hand at the Extraordinary General Meeting.

___________________

Stockholm, June 2018
Artificial Solutions Holding ASH AB
The Board of Directors

PDF: Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2018

Artificial Solutions Holding ASH AB håller årsstämma tisdagen den 26 juni 2018, kl. 11.00 i bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm.

A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN

Om bolaget är ett avstämningsbolag senast tisdagen 19 juni 2018 har den som är registrerad som aktieägare i aktieboken tisdagen den 19 juni 2018 rätt att delta i stämman. Om bolaget vid tidpunkten för stämman är ett kupongbolag har den som på dagen för stämman är införd i aktieboken rätt att delta vid stämman. Aktieägare ska även anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast tisdagen den 19 juni 2018. Anmälan görs per e-post till ir@artificial-solutions.com, per post till Artificial Solutions Holding ASH AB, c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 Stockholm, eller per telefon +34 93 245 13 01. (Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.) Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2018.

Aktieägare har rätt att medföra ett eller två biträden. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast fredagen den 22 juni 2018. Fullmakt måste uppvisas i original.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier (för det fall bolaget är ett avstämningsbolag senast den 19 juni 2018) måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken tisdagen den 19 juni 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B. ÄRENDEN

B.I       Förslag till dagordning

 

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande på stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av förslaget till dagordning;
 5. Val av en eller två justeringsmän;
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 9. b) Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 10. c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör när sådan förekommer;
 11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
 12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorsuppleanter och i förekommande fall om antal styrelsesuppleanter.
 13. Val av styrelseledamöter, revisor och eventuella revisorssuppleanter och i förekommande fall styrelsesuppleanter.
 14. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier av serie D.
 15. Årsstämmans avslutande.

B.II      Val av ordförande på stämman, styrelse m.m.

Förslag från huvudägaren Scope Growth II L.P:

Ordförande vid bolagsstämman:

Fredrik Oweson, Scope Capital.

Antal styrelseledamöter och revisorer:

Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och en suppleant.

Som revisor föreslås ett registrerat revisionsbolag.

Styrelsearvode:

Styrelsearvode föreslås utgå med 45.000 EUR till styrelsens ordförande. Ingen ersättning ska utgå till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Arvode till revisorer:

Arvode enligt räkning (oförändrat).

Styrelse:

Omval av Fredrik Oweson, Lawrence Flynn, Johan Gustavsson, William C. Weiss och Sofia von Schéele som styrelseledamöter samt Johan Åhlund som suppleant.

Till styrelseordförande föreslås omval av Fredrik Oweson.

Revisor:

Omval av Grant Thornton till bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2019.

B.III    Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om   nyemission av preferensaktier av serie D

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma och mot bakgrund av var tid gällande bolagsordning, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av preferensaktier av serie D i Bolaget. Bemyndigandet skall omfatta högst 1.000.000 preferensaktier av serie D.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade nyemissionen är att bredda ägarbasen samt att förbättra Bolagets möjligheter att fortsätta bedriva sina projekt på bästa möjliga vis. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser skall ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

C. HANDLINGAR

Redovisningshandlingar (inklusive förslagen från styrelsen och aktieägare) samt revisionsberättelse finns tillgängliga för aktieägarna på bolaget två veckor före stämman. Handlingarna kan även begäras under adress Artificial Solutions Holding ASH AB, c/o Regus Office, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm eller per e-post: ir@artificial-solutions.com och skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

___________________

Stockholm i maj 2018
Artificial Solutions Holding ASH AB
Styrelsen

 


PDF: Notice to the AGM

This is a non-official translation of the Swedish original wording. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail.

NOTICE OF 2018 ANNUAL GENERAL MEETING

The Annual General Meeting of Artificial Solutions Holding ASH AB will be held at 11.00 a.m. on Tuesday, 26 June 2018, at the Company’s offices at Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, Sweden.

A. RIGHT TO PARTICIPATE AND NOTIFICATION OF ATTENDANCE

If the Company is a CSD company on 19 June 2018 at the latest, shareholders listed in the shareholder register as per Tuesday, 19 June 2018 are entitled to participate at the Annual General Meeting. If the Company is a company with certificated shares (Sw. kupongbolag) at the day of the Annual General Meeting, shareholders listed in the shareholder register on the day of the Annual General Meeting are entitled to participate at the Annual General Meeting. The shareholders shall also notify the Company of their intention to participate at the Annual General Meeting no later than Tuesday, 19 June 2018. Notification of intention to participate at the Annual General Meeting can be made by email to ir@artificial-solutions.com, by post to Artificial Solutions Holding ASH AB, c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 Stockholm, Sweden or by phone at +34 93 245 13 01. The notification must state the shareholder’s name, national ID number/corporate registration number, address and phone number. Information provided in the notification will be data-processed and used only for the 2018 Annual General Meeting.

Shareholders are entitled to bring one or two assistants. Proxies, registration certificates and other authorisation documents must be on hand at the Annual General Meeting, and should, in order to facilitate entrance to the Annual General Meeting, be sent to the Company by no later than Friday, 22 June 2018. Proxies must be presented in original.

Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee (if the Company is a CSD company as per 19 June 2018 at the latest) must request registration of their shares in their own names in the shareholder register as per Tuesday, 19 June 2018, in order to be entitled to participate in the Annual General Meeting. Such registration can be temporary.

B. ITEMS OF BUSINESS

B.I       Proposed agenda

 

 1. Opening of the Meeting.
 2. Election of chairman of the meeting.
 3. Preparation and approval of the voting list.
 4. Approval of the proposed agenda.
 5. Election of one or two persons to certify the minutes.
 6. The issue of whether the meeting has been duly called.
 7. Presentation of the annual report and auditor’s report and, if any, the group annual report and the group auditor’s report.
 8. a) Adoption of income statement and balance sheet and, if any, the group income statement and the group balance sheet.
 9. b) Decision regarding the profit or loss of the Company in accordance with the adopted balance sheet.
 10. c) Decision regarding discharge from liability for the Board of directors and the CEO, if any.
 11. Determining the fees for the Board of directors and the auditor.
 12. Resolution on number of board members, auditors and any deputy auditors and, if applicable, the number of deputy board members.
 13. Election of board members, auditor and any deputy auditors and, if applicable, deputy board members.
 14. Resolution on the Board’s proposal that the Board be authorised to decide on a new issue of Class D preference shares.
 15. Closing of the meeting.

B.II      Election of a chairman to preside over the Annual General Meeting, Board of Directors, etc.

Proposal from the principal shareholder Scope Growth II L.P:

AGM chairman:

Fredrik Oweson, Scope Capital.

Number of directors and auditors:

The Board shall consist of five directors and one deputy.

One registered accounting firm is proposed as auditor of the company.

Directors’ fees:

A fee of EUR 45,000 is proposed for the Chairman of the Board, and no remuneration for each of the other non-executive directors.

Auditors’ fees:

Fees payable on current account (unchanged).

Board of Directors:

Re-election of Fredrik Oweson, Lawrence Flynn, Johan Gustavsson, William C. Weiss and Sofia von Schéele as board members and Johan Åhlund as deputy board member.

Fredrik Oweson is proposed to be re-elected as Chairman of the Board.

Auditor:

Re-election of Grant Thornton as auditor of the company for the period until the end of the Annual General Meeting of 2019.

B.III    Resolution on the Board’s proposal that the Board be authorised to decide on a new issue of Class D preference shares

The Board proposes that the Annual General Meeting resolves, for the period until the next annual general meeting, and in the light of the articles of association in force, to authorise the Board to resolve, on one or more occasions, on directed share issues (i.e. deviating from the shareholders’ primary subscription rights) of Class D preference shares in the Company, to be paid in cash, by way of set-off or through non-cash consideration. This authorisation shall comprise a maximum of 1,000,000 Class D preference shares in the Company.

The reason for deviating from the shareholders’ pre-emptive rights in the share issue is to broaden the shareholder base and to improve the Company’s means to continue pursuing its project as efficiently as possible. The issue price will be determined in accordance with current market conditions.

The Board of directors, the CEO or any person appointed by one of them shall be entitled to make any minor adjustments to the above decision which might be required in conjunction with registration with the Swedish Companies Registration Office.

A decision under this item is only valid if it is supported by shareholders representing at least two-thirds of both votes cast and shares represented at the Meeting.

C. DOCUMENTS

Accounting records (including the proposals from the Board of directors and shareholders) and the auditor’s report will be available at the Company for the shareholders two weeks before the Annual General Meeting. These documents can also be ordered by post from Artificial Solutions Holding ASH AB, c/o Regus Office, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, Sweden, or by e-mail: ir@artificial-solutions.com, and will also be sent to shareholders who so request, provided they provide their postal address. The documents will also be on hand at the Annual General Meeting.

__________________

Stockholm, May 2018
Artificial Solutions Holding ASH AB
The Board of Directors