För investerare

Den 28 januari 2019 tillkännagav Artificial Solutions Holding ASH AB, den ledande specialisten inom Conversational AI, att bolaget hade ingått ett avtal med Indentive AB (Nasdaq First North: INDEN B) om ett omvänt förvärv som innebär att en ny enhet, Artificial Solutions International AB, noteras på Nasdaq First North.

Avtalet godkändes av Indentives årsstämma den 28 februari 2019 och möjliggör för Artificial Solutions att uppnå sitt mål att noteras som Artificial Solutions International AB (Nasdaq First North: ASAI).

Första dag för handel i den nya enheten på Nasdaq First North är beräknad till den 12 mars 2019 .

Prenumerera på information för investerare:

Information om Indentive (Legat)

Indentive och Kalejdo utvidgar och förlänger samarbetet

Indentive AB har från Kalejdo Bredband AB erhållit en ny order för 2019 på utvecklingstjänster avseende både Connective IoT och Connective TV. Ordervärdet uppgår till ca 2,1 miljoner kronor.

Läs mer

Indentive ingår partnerskap med Peltarion

Indentive inleder samarbete med Peltarion, en ledande aktör inom operationell AI, vilket ytterligare stärker och breddar Indentives erbjudande inom artificiell intelligens. Med den plattform och expertis Peltarion har ger det Indentive ytterligare möjlighet att med Connectives data och AI skapa ytterligare mervärde för användaren, tjänsteleverantören och operatören.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INDENTIVE AB

Aktieägarna i Indentive AB, org.nr 556840-2076 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 januari 2019, klockan 11.00 i Bolagets lokaler på Teknikringen 4C i Linköping.

Läs mer

Umeå Energi utvecklar tjänst för styrning av fjärrvärme baserad på IoT-plattformen Connective

Indentive har erhållit beställning av Umeå Energi för att integrera Ngenic Tune i IoT-plattformen Connective. Beställningen är värd ca 300 000 kronor.

Läs mer

Uppsalahem beställer lanseringsprojekt

Indentive har emottagit en beställning från Uppsalahem på tjänsteutveckling inför Uppsalahems planerade lansering av kundnära lösningar baserat på Indentives öppna IoT- och tjänsteplattform Connective™.

Läs mer

Indentive ABs kvartalsrapport för perioden juli - september 2018

FINANSIELLA KOMMENTARER JULI - SEPTEMBER, KONCERNEN • Nettoomsättningen uppgick till 2 561 TSEK (3 965) • Resultat efter finansnetto uppgick till -5 738 TSEK (-4 875). Effekter av besparingsåtgärder kommer att ge full effekt under kvartal fyra • Resultat per aktie uppgick till -0,40 SEK (-1,87) • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 407…

Läs mer

Indentive ABs kvartalsrapport för perioden juli - september 2018

FINANSIELLA KOMMENTARER JULI - SEPTEMBER, KONCERNEN • Nettoomsättningen uppgick till 2 561 TSEK (3 965) • Resultat efter finansnetto uppgick till -5 738 TSEK (-4 875). Effekter av besparingsåtgärder kommer att ge full effekt under kvartal fyra • Resultat per aktie uppgick till -0,40 SEK (-1,87) • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 407…

Läs mer

Svenska stadsnät investerar i IoT-plattformen Connective

Kalejdo Bredband AB beställer utveckling av tjänster och stöd för tjänster i samarbete med ett antal stadsnät i Sverige. Värdet uppgår till 510 000 kronor.

Läs mer

Omräkning av optionsprogram i Indentive AB

Med anledning av den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som Indentive AB har genomfört och som registrerades hos Bolagsverket den 12 juli 2018 har omräkning skett av bolagets två utestående optionsprogram. Omräkningen har skett i enlighet med optionsvillkoren och innebär att optionsinnehavarna inte drabbas av någon utspädningseffekt till följd av den nyemission som har…

Läs mer

Indentive upptar lån om 4,5 miljoner kronor

Som ett led i den finansieringsprocess som inleddes i och med nyemissionen i juni 2018 upptar Indentive AB lån om 4,5 miljoner kronor. Tre privata investerare, vilka är oberoende i förhållande till bolaget, lånar ut totalt 4,5 miljoner kronor. Lånen förfaller till betalning den 28 februari 2019 med rätt för låntagaren att återbetala lånen, helt…

Läs mer

Samarbetsavtal ingånget mellan 11 stadsnät och Kalejdo Bredband AB för utveckling av nya tjänster på Indentives IoT-plattform Connective

Varberg Energi, Mittnät som ägs av sju kommunala stadsnät i Värmland, Dalsland och Dalarna, Borlänge Energi, ServaNet, Umeå Energi och Kalejdo har ingått samarbetsavtal om att utveckla ett antal IoT-tjänster inom konceptet Sakernas Stadsnät, som är en öppen tjänsteplattform för IoT-tjänster. Fler stadsnät är på väg in i samarbetet.

Läs mer

Stadsnätsbolaget bygger tjänster baserade på IoT-plattformen Connective för att förbättra den digitala upplevelsen för sina kunder

Indentives IoT-plattform Connective blir basen i Stadsnätsbolagets satsning på IoT-tjänster för sina kunder, en viktig del i bolagets koncept Digital Stad.  Tjänsterna kommer att bli en del av standardpaketet för Stadsnätsbolagets alla nya fiberkunder. Utvecklingsprojektet är värt ca 1 miljon kronor. Efter lansering beräknas värdet vara minst 4,5 miljoner kronor de två första åren. 

Läs mer

Den öppna IoT-plattformen Connective byggs ut för fastighets­övervakning

Indentive ska på uppdrag av Umeå Energi utveckla ett nytt stöd för fastighetsövervakning. Den nya tjänsten som är baserad på IoT-plattformen Connective kommer göra det möjligt för fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar att övervaka en eller flera fastigheter exempelvis genom att visa energi­konsumtion, temperatur och vattenläckage för fastigheterna.  Funktionen ska även hantera inbrottslarm och brandlarm.  Beställningen omfattar…

Läs mer

Umeå Energi satsar på smarta hem i nybyggnation med IoT-plattformen Connective som grund

Umeå Energi genomför i samarbete med Skanska en pilotstudie för att utvärdera digitala tjänster baserade på Connective i nybyggnation. Studien omfattar 42 lägenheter i bostadsrättsföreningen Solterrassen i Umeå.  Målet är att bygga in smart teknologi redan vid nybyggnation och syftet med pilotstudien är att utvärdera plattformen Connective som grund i större projekt.

Läs mer

Umeå Energis satsning på ett hållbart energiutnyttjande fortsätter med stöd av den öppna IoT-plattformen Connective

Indentives IoT-plattform Connective är basen i den lokala tjänsten Energikollen som har utvecklats av Indentive på uppdrag av Umeå Energi.  Nu kompletteras Energikollen med spelmoment (gamification) för att stimulera hushållen till ett hållbart energiutnyttjande.  Beställningen är värd ca 400 000 kronor.

Läs mer

Indentive tecknar partneravtal med Artificial Solutions

Indentive inleder samarbete med Artificial Solutions, en av världens ledande aktörer inom AI konversation, en form av artificiell intelligens som möjliggör kommunikation med applikationer, webbplatser och andra enheter via naturligt språk i form av röst-, text-, berörings- och/eller gestinmatning. I och med samarbetet med Artificial Solutions kompletterar Indentive sin plattform och sitt erbjudande till marknaden.

Läs mer

Ytterligare sex stadsnät har tecknat avtal med Kalejdo Bredband baserat på Indentives öppna IoT- plattform Connective

Kalejdo Bredband AB har tecknat avtal med samtliga stadsnät i serviceorganisationen Mittnät. Det innebär att, förutom Karlstad El- och Stadsnät som tidigare tecknat avtal, stadsnäten i Arvika, Forshaga, Hammarö, Munkfors, Åmål  och Vansbro tecknat avtal. Avtalet har framförhandlats av Mittnät AB, som verkar som serviceorganisation för sju stadsnät i Värmland, Dalsland och Dalarna. 

Läs mer

Connective blir grunden för Umeå Energis satsning på ett hållbart energiutnyttjande

Indentives IoT-plattform Connective blir basen i den lokala tjänsten Energikollen som utvecklas av Indentive på uppdrag av Umeå Energi.  Tjänsten kommer att lanseras under hösten och bli tillgänglig för Umeå Energis 55 000 kunder. Beställningen är värda ca 450 000 kronor. Energikollen kompletterar Umeås befintliga erbjudande Smart Start.

Läs mer

Indentive ABs kvartalsrapport, april – juni 2018

FINANSIELLA KOMMENTARER APRIL - JUNI, KONCERNEN • Nettoomsättningen uppgick till 4 251 TSEK (4 690) • Resultat efter finansnetto uppgick till -6 322 TSEK (-2 965) • Resultat per aktie uppgick till -0,99 SEK (-23,49) • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 1 760 TSEK (3 197) • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till…

Läs mer

Indentive AB och Uppsalahem AB tecknar Systemutvecklingsavtal samt Drift- och förvaltningsavtal för Connective

Indentive ingår, i enlighet med den vunna offentliga upphandlingen, ramavtal angående systemutveckling med det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem. Indentive tecknar även drift- och förvaltningsavtal för den digitala plattformen ConnectiveTM som väntas kunna tillgodose att drygt 16 000 lägenheter får tillgång till digitala tjänster. Värdet av avtalen förväntas uppgå till cirka 1 MSEK per år.

Läs mer

Indentive släpper Alfa-version av nya Connective 2.0

Indentive har i dagarna släppt den första Alfa-versionen av Connective 2.0. Connective, som är bolagets huvudprodukt, är en öppen IoT-plattform för den svenska och internationella operatörsmarknaden. Produkten ger operatörerna ett verktyg för att erbjuda sina slutanvändare lösningar för smarta hem och andra uppkopplade tjänster. Alfa-versionen av Connective 2.0, som är en större uppgradering av den…

Läs mer

Korrigering av pressmeddelande om utfall i Indentives företrädesemission

Styrelsen för Indentive AB (”Indentive” eller ”Bolaget”) lämnar korrigerade uppgifter om utfallet i den företrädesemission för Bolagets befintliga aktieägare som offentliggjordes den 20 juni 2018. Korrigeringen avser ökning av aktiekapital och antal aktier med anledning av nyemissionen. 

Läs mer

Utfall i Indentives företrädesemission

Styrelsen för Indentive AB (”Indentive” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades den 23 maj 2018 av styrelsen med stöd av bemyndigandet givet av en extra bolagsstämma den 26 april 2018 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löpte ut den 15 juni och det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades…

Läs mer

Över 30 000 nya användare får tillgång till Indentives IoT-plattform

Kalejdo Bredband AB tecknar avtal avseende Sakernas Stadsnät med ServaNet (Sveriges till ytan största kommunala stadsnät) samt med Borlänge Energi (stadsnätet i Borlänge). Tjänsteplattformen som används är Indentives IoT-plattform Connective. ServaNet har över 30 000 anslutna hushåll och företag i södra och mellersta Norrland. Borlänge Energi har cirka 12 000 anslutna användare i sitt nät.

Läs mer

Indentive inleder samarbete med Irdeto – en internationell aktör inom digital säkerhet

Indentive inleder samarbete med Irdeto, en av världens ledande aktörer inom digital säkerhet. Samarbetet innebär att Indentive implementerar Irdetos säkerhetssystem i IoT-plattformen Connective.

Läs mer

Indentive offentliggör prospekt

Prospektet avseende företrädesemission i Indentive har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.indentive.se.

Läs mer

Uppdaterad finansiell kalender

Styrelsen i Indentive har beslutat att tidigarelägga offentliggörande av bolagets delårsrapporter.  Uppdaterad finansiell kalender återges nedan. Delårsrapport januari - juni 2018:               16 augusti 2018 Delårsrapport januari – september 2018:    6 november 2018  För mer information vänligen kontakta Anders Visell, CEO Indentive Tel: 013- 465 85 06 E-post: anders.visell@indentive.se Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet…

Läs mer

Umeå Energi lanserar smarta hem-lösning baserad på Indentives IoT-plattform Connective

Nu lanserar Umeå Energi smarta hem-lösningen, Smart Start för privatkunder. Lösningen baseras på Indentives IoT-plattform Connective. Affärsmodellen är licensbaserad och intäkter uppkommer i takt med att privatkunder tecknar startpaket.

Läs mer

Indentive AB:s kvartalsrapport, januari - mars 2018

FINANSIELLA KOMMENTARER • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 6 053 TSEK (3 312) • Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till -7 041 TSEK (-3 402) • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,13 SEK (-30,23) • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 2 211 TSEK (2 793) • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick…

Läs mer

Indentive beslutar om företrädesemission om 18,1 MSEK

Styrelsen för Indentive AB (”Indentive” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om 18,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Emissionen”). Emissionsbeslutet fattas med stöd av det bemyndigande som styrelse erhållit vid extra bolagsstämma den 26 april 2018. Företrädesemissionen är via avtal om tecknings- och garantiåtaganden säkerställd till 60 procent, motsvarande cirka 10,9 MSEK.

Läs mer

Indentive vinner upphandling kring IoT-tjänster hos Uppsalahem AB

Indentive har lämnat ett vinnande anbud till Uppsalahem AB. Upphandlingen gäller ramavtalgällandeförapplikationsförvaltning och utveckling av tjänster till Indentives IoT-plattform Connective. Nu väntar,enligt Lagen om Offentlig Upphandling,en avtalsspärr om 10 dagar. Ramavtal kommer att tecknas tidigast 2018-05-31.

Läs mer

Indentive tecknar konsultavtal med Umeå Energi

Indentive har tecknat ett konsultavtal med Umeå Energi gällande utveckling av tjänster och produkter samt integrationsarbeten för IoT-plattformen Connective. Respektive projekt prissätts för sig.

Läs mer

Indentives dotterbolag Vodvision Europe AB säljer Pergas AB

Indentives dotterbolag Vodvision Europe AB har tecknat avtal om försäljning av helägda dotterbolaget Pergas AB till Hansson Kreativitet AB, ägt av Ola Hansson, VD i Pergas AB. I samband med det har avtal träffats med Indentives förre VD, Lars-Thomas Rasmussen, om ändringar i hans anställningsavtal. Rasmussens avtal, som sades upp i december 2017 för upphörande…

Läs mer

Indentive fokuserar på sina kärnprodukter inom IoT och TV och avyttrar konsultverksamhet

Indentive går nu in i kommersiell fas och kommer att fokusera hårdare på att marknadsföra och sälja sina produkter inom IoT och TV. Därför avyttrar bolaget nu konsultverksamheten och har skrivit avtal med HiQ som innebär att ett flertal medarbetare övergår som anställda hos HiQ. Indentive räknar med att affären förbättrar kassaflödet med upp till…

Läs mer

Björn Persson ny styrelseordförande i Indentive AB

Björn Persson har valts till ny styrelseordförande i Indentive AB. Han har tidigare varit styrelseledamot i bolaget. 

Läs mer

Beslut vid Indentive ABs extra bolagsstämma

Vid Indentive ABs extra bolagsstämma den 26 april 2018 gav stämman styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Stämman gav även bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, enligt styrelsens förslag.

Läs mer

Kommuniké från Indentive ABs årsstämma 2018

Indentive ABs årsstämma 2018 beslutade om omval av styrelseledamöterna Mattias Andersson, Jan Johansson, Gunnar Jardelöv och Björn Persson. Som styrelsens ordförande valdes Björn Persson. Tidigare styrelseordförande Mikael Hult samt styrelseledamoten Peter Bräck lämnar styrelsen.

Läs mer

Indentives IoT-plattform Connective testas av slutkunder i Varberg

Indentives IoT-plattform Connective testas av ett 40-tal slutkunder genom Varberg Energis öppna stadsnät net@seaside. I pilotprojektet testas plattformen och dess stöd för rörelsesensor, magnetkontakt, smart väggkontakt, trygghetslarm, vattendetektor och rökdetektor. Testet är ett steg i den kvalitetssäkring som görs innan en ny tjänst eller produkt lanseras i den skarpa produktionsmiljön.

Läs mer

Kalejdo Bredband har tecknat avtal med Karlstads El- och Stadsnät baserat på Indentives öppna IoT-plattform Connective

Kalejdo Bredband AB har tecknat avtal med Karlstads El- och Stadsnät AB avseende Sakernas Stadsnät, den öppna tjänsteplattformen för IoT-tjänster som baseras på Indentives IoT-plattform Connective. Avtalet har framförhandlats av Mittnät AB, som verkar som serviceorganisation för Karlstads stadsnät och sex andra stadsnät i Värmland och Dalarna. 

Läs mer

Korrigering av föreslaget incitamentsprogram att beslutas på extra bolagsstämma den 26 april 2018 samt publicering av fullständiga förslag till beslut

Indentive AB publicerar härmed fullständiga förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 26 april 2018. I kallelse till nämnda extra bolagsstämma finns ett förslag till beslut om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) samt godkännande av överlåtelse av desamma i punkt 9. Bolaget publicerar härmed förslagsgivaren Mikael Hults fullständiga förslag till beslut och ber aktieägarna notera att…

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INDENTIVE AB

Aktieägarna i Indentive AB, org.nr 556840-2076 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 april 2018, ca klockan 13.30 (den extra bolagsstämman kommer hållas direkt efter Bolagets årsstämma som börjar klockan 13.00 vilket framgår av tidigare utsänd kallelse till årsstämman) i Bolagets lokaler på Teknikringen 4C i Linköping. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska…

Läs mer

Indentive presenterar ny ledningsgrupp

Indentive gör förändringar i ledningsgruppen. Nya i ledningen är V.P Sales, V.P Product Management samt V.P Development. 

Läs mer

Indentive utökar avtal med Kalejdo Bredband AB gällande TV-plattformen Eagle

Indentive AB har sedan tidigare ingått avtal med Kalejdo Bredband gällande TV-plattformen Eagle. Parterna har nu kommit överens om en uppdatering och utökning av nuvarande avtal som uppskattas vara värt mellan 850 000 – 1 000 000 kr för 2018.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Indentive AB

Aktieägarna i Indentive AB, org.nr 556840-2076 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 klockan 13.00 i Bolagets lokaler på Teknikringen 4C i Linköping. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast fredagen den 20 april 2018.  Aktieägare som önskar delta på stämman…

Läs mer

Styrelsen i Indentive AB kommer att föreslå bemyndigande för nyemission

Indentives styrelse bedömer att det trots vidtagna åtgärder finns ytterligare kapitalbehov som i ett kortare perspektiv inte kommer att kunna lösas enbart genom ökade intäkter. För att täcka det uppkomna kapitalbehovet kommer styrelsen att föreslå årsstämman att besluta om bemyndigande för nyemission under 2018.

Läs mer

Indentive byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

Identive AB har tecknat avtal med Erik Penser Bank AB som Certified Adviser. Erik Penser Bank AB agerar Certified Adviser från och med 23 mars 2018. Indentives nuvarande Certified Adviser, Remium Nordic Holding AB, avslutar därmed sitt uppdrag 22 mars 2018. Läs mer om Indentive på indentive.se  Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm…

Läs mer

Valberedningens förslag till ny styrelse i Indentive AB

Valberedningen i Indentive AB kommer vid årsstämman den 26 april 2018 att föreslå Björn Persson till ny styrelseordförande. Han föreslås ersätta nuvarande styrelseordförande Mikael Hult. 

Läs mer

Björn Persson ny styrelseledamot i Indentive

Techbolaget Indentive fortsätter att stärka sin organisation och styrelse genom att utse Björn Persson till ny styrelseledamot. Han har en bred erfarenhet av både satellit- och digital-TV och av att skapa och kommersialisera lösningar som är nya för marknaden. Björn Persson blev invald som ny styrelseledamot den 13 februari. 

Läs mer

Indentives bokslutskommuniké 2017

Finansiell utveckling Helår (2017-01-01 – 2017-12-31) · Nettoomsättningen uppgick till 16 609 TSEK (15 740) · Resultatet efter finansnetto uppgick till -18 120 TSEK (104) · Resultatet per aktie uppgick till -9,04 SEK (0,49) · Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 10 074 TSEK (8 508) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14 590 TSEK (1883) · Eget…

Läs mer

Kommuniké från Indentive AB:s extra bolagsstämma den 13 februari 2018

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag från den 11 januari 2018, förvärva Vodvision Europe AB genom nyemission av 713 000 units, var och en bestående av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption, innefattande dels emission av 713 000 aktier av serie B medförande en ökning av aktiekapitalet om 142 600 kronor,…

Läs mer

Indentive fördjupar samarbetet med Digital Sports Partner och får order värd 3,3 MSEK

Indentive utökar sitt samarbete med Digital Sports Partner (DSP) som arbetar med innovativa digitala lösningar och infrastruktur inom sportindustrin, däribland Svenska hockeyligan (SHL). Indentive är sedan tidigare vald som utvecklingspartner och nu fördjupas samarbetet ytterligare när man får uppdrag inom apputveckling och design. Ordern är värd drygt 3,3 MSEK och arbetet beräknas pågå under sex…

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INDENTIVE AB

Aktieägarna i Indentive AB, org.nr 556840-2076 (nedan kallat Bolaget), kallas härmed till extra bolagsstämma, tisdagen den 13 februari 2018 klockan 11.00 i Bolagets lokaler på Teknikringen 4C i Linköping. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken senast onsdagen den 7 februari 2018. Aktieägare som önskar…

Läs mer

Indentive får miljonorder. Ska utveckla molnlösning och visualisering av data för byggbranschen

Indentive har fått i uppdrag av InviSense AB att utveckla en intuitiv molnlösning för insamlade mätdata från fuktsensorer samt visualisering av data via en handhållen skanner. Fuktsensorerna används idag inom byggbranschen för att tidigt kunna upptäcka fuktskador i byggnader. Uppdraget är värt ca 1 MSEK.

Läs mer

Indentive börjar publicera nyhetsbrev

Vi på Indentive vill berätta mer om vad som händer mellan pressreleaser och kvartalsrapporter. Därför börjar vi nu publicera nyhetsbrev. Genom nyhetsbreven får du en större inblick i vad som händer på bolaget – hur medarbetarnas vardag ser ut, hur vi jobbar, pågående case och mycket mer. Vi vill kort sagt visa vad som gör oss…

Läs mer

Indentive får beställning på  nästa generations digitala TV-lösning

Indentive har fått i uppdrag av it-konsultbolaget Attentec AB att skapa nästa generations IP-TV-lösning. Produkten kommer att levereras till flera områden i Norge såsom offentlig sektor, sjöfarts- och energibranschen (oljeriggningar och kryssningsfartyg) samt till äldrevården och hotellverksamheter. Indentives ansvar är utvecklingen av en webbapp, grafisk design och viss implementering. Arbetet beräknas pågå under perioden januari…

Läs mer

Indentive förvärvar Vodvision Europe AB

Indentive har tecknat avtal om att förvärva Vodvision Europe AB, som verkar inom tv och telekom. Förvärvet förstärker Indentives organisation, breddar bolagets produktutbud och stärker bolagets position som helhetsleverantör inom Internet of Things (IoT).

Läs mer

Indentive och Uppsalahem tecknar avtal för leverans av nya digitala tjänster

Indentive ingår ett tillsvidareavtal med det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem där de sistnämnda förvärvar nyttjanderätten till IoT-plattformen ConnectiveTM för 400 000 SEK. Nyttjanderätten ger dem möjligheten att distribuera digitala tjänster till sina kunder, så som smarta hem-tjänster och optimerad fastighetsstyrning som kan minska energiförbrukningen.

Läs mer

Anders Visell ny vd för Indentive AB

Det nyligen börslistade IoT-bolaget Indentive växlar nu upp och intensifierar sin internationalisering. Som ett led i detta har styrelsen i Indentive AB utsett Anders Visell till ny vd från och med den 12 december 2017.

Läs mer

Indentive levererar IoT-plattform till invånare i Jönköpings kommun genom samarbete med Jönköping Energi och Kalejdo bredband

Det snabbväxande techbolaget Indentive har tillsammans med Kalejdo bredband tecknat avtal med det kommunalägda bolaget Jönköping Energi. Det betyder att invånare i Jönköping kommun får en helhetslösning för Internet of Things (IoT) i sitt stadsnät. Vinsterna med lösningen väntas bli många; effektiviserade samhällsfunktioner, tryggare omsorg och smarta hem-tjänster som ska förenkla vardagen för kommunen och…

Läs mer

Korrigering: Indentive har godkänts för listning på Nasdaq Stockholm

Tidigare meddelande hänvisade till att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Indentive för handel, korrekt är att Nasdaq First North har godkänt bolaget för handel. I detta korrigerande meddelande adderas även ett tillägg gällande handel av bolagets teckningsoption. ”EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA…

Läs mer

Indentive har godkänts för listning på Nasdaq Stockholm

”EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.”

Läs mer

Eva Holmgren avgår som styrelseledamot för Indentive

Indentive meddelar idag att Eva Holmgren avgår som ledamot i Indentive ABs styrelse. Det är på egen begäran som Holmgren väljer att avsluta sitt uppdrag i förtid och anledningen är hög arbetsbelastning. 

Läs mer

Erbjudandet i Indentive AB kraftigt övertecknat inför listning på Nasdaq First North

Erbjudandet i Indentive AB (”Indentive” eller ”Bolaget”) inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev kraftigt övertecknat. Genom nyemissionen i erbjudandet tillförs Bolaget cirka 30 MSEK samt därutöver en övertilldelningsoption om cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader. Beräknad första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North är den 13 november 2017, under förutsättning…

Läs mer

Indentive utses till Gasellföretag för andra året i rad

Indentive är ett av Sveriges snabbast växande techbolag och utses för andra året i rad till Gasellföretag av Dagens Industri. Tillsammans med andra utnämnda Gaseller i Östergötland kommer de att hyllas på en gala i Linköping den 18 oktober.

Läs mer

Indentive levererar Internet of Things-plattform till Varbergs kommun genom samarbete med Kalejdo Bredband

Det snabbväxande techbolaget Indentive har tillsammans med Kalejdo bredband tecknat avtal med det kommunalägda bolaget Varberg Energi. Det innebär att de gör det möjligt för Varberg att bli den första kommunen i landet som får en helhetslösning för Internet of Things (IoT) i sitt stadsnät. Vinsterna är många; effektiviserade samhällsfunktioner, tryggare omsorg och smarta hem-tjänster…

Läs mer

Aggregate Media investerar i IoT-bolaget Indentive

I onsdags, den 4 okt, offentliggjorde techbolaget Indentive sitt prospekt inför listning på Nasdaq First North. Aggregate Media väljer att investera 4,5 miljoner SEK i det snabbväxande bolaget.

Läs mer

Indentive AB offentliggör prospekt inför listning på Nasdaq First North

”EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. ” Indentive AB (publ) (”Indentive” eller ”Bolaget”) offentliggör ett erbjudande till allmänheten och ansöker om listning av Bolagets aktier på Nasdaq…

Läs mer

Indentive och Blink Services i samarbete för att förse Sverige med en komplett digital IoT-infrastruktur

Det snabbväxande techbolaget Indentive inleder samarbete med Blink Services, som verkar inom digitala smart city-lösningar. Tillsammans kan de erbjuda stadsnät och kommuner en fullfjädrad smart city-infrastruktur som underlättar och snabbar på den digitaliseringsprocess vi befinner oss i. I och med satsningen kan deras kunder planera och effektivisera samhällsfunktioner och minska såväl sina kostnader som sin…

Läs mer

Nu lanseras appen som ska förbättra livskvaliteten för äldre

Det snabbväxande techbolaget Indentive har utvecklat en app som gör det möjligt att samla personliga levnadsberättelser för varje enskild person inom äldreomsorgen. Syftet är att förbättra den individanpassade omsorgen genom att bland annat stimulera minnet. Den 29 september sker det första utbildningstillfället för personalen som kommer använda appen i sitt dagliga arbete.

Läs mer

Indentive kopplar ihop TV:n med andra smarta-hem tjänster

Det snabbväxande tech-bolaget Indentive har byggt en toppmodern teknikplattform för IP-TV som går att koppla ihop med andra smarta-hem tjänster. Det gör att vi kan se och hantera uppkopplade enheter i hemmet via TV-skärmen. Tekniken tillgängliggörs via Indentives kund Kalejdo Bredband AB, som är tjänsteleverantör för IP-TV till ett flertal stadsnät i landet.  

Läs mer

Tech-bolaget Indentive digitaliserar svenskarnas hem genom nytt avtal med stadsnätsoperatören Kalejdo

Det snabbväxande tech-bolaget Indentive har tecknat avtal med Kalejdo Bredband AB, en kommunikationsoperatör som arbetar med flera av Sveriges stadsnät. Avtalet innebär att Indentive etablerar sig på den för dem viktiga marknaden för stadsnät, som når cirka 1,5 miljoner uppkopplade hem. Via Kalejdo kan Indentive nu nå ut till slutkunder som kan nyttja deras IoT-teknik…

Läs mer

Indentive ingår samarbete med Microsoft

Det snabbväxande techbolaget Indentive som har utvecklat den smarta IoT (Internet of Things) plattformen Connective, har ingått samarbete med Microsoft. Samarbetet innebär att Connective byggs på Microsofts molntjänst Azure, vilket förkortar plattformens utvecklingstid och säkrar att den nya europeiska dataskyddslagen följs. 

Läs mer