Artificial Solutions Announces Proposed Listing on Nasdaq First North

Artificial Solutions Holding ASH AB (“Artificial Solutions” or the “Company”), the leading specialist in enterprise-strength conversational AI, announced today that it has entered into a reverse takeover agreement with Indentive AB (Nasdaq First North: INDEN B) (“Indentive”) which will see a new entity, Artificial Solutions International AB, become listed on the Nasdaq First North stock exchange.

The agreement with Indentive, subject to final approval by the Indentive AGM on 28 February 2019, will allow Artificial Solutions to achieve its aim of listing on Sweden’s leading multilateral trading facility for growth companies.

“Artificial Solutions is at a very exciting stage where we see huge growth opportunities ahead,” comments Lawrence Flynn, CEO of Artificial Solutions. “Our unique conversational AI platform, Teneo, is used by world leading brands to successfully implement complex applications over multiple channels, in multiple languages across multiple use-cases. Aided by strong partnerships with leading consulting and integration firms, we’re able to scale our operations quickly to keep up with the growing demand for advanced conversational AI.”

For over a decade, Artificial Solutions has been pioneering conversational AI. Today, Artificial Solutions’ flagship product Teneo delivers all the tools large global enterprises need to develop sophisticated conversational AI applications, enabling them to enhance their customer relationships, while maintaining control of their own data. Artificial Solutions’ business model is geared for rapid scalable growth with future high profitability and strong cash generation. The listing on Nasdaq First North reinforces Artificial Solutions standing as a leading player in the fast-growing conversational AI space and provides a platform to finance the company’s innovative approach to delivering AI for the enterprise.

Already the standard platform of choice for a number of major multinational enterprises Teneo, allows business users and developers to collaborate on creating sophisticated, highly intelligent conversational AI applications that can run across 35 languages, multiple platforms and channels in record time. The ability to analyze and make use of the enormous quantities of conversational data is fully integrated within Teneo, delivering unprecedented levels of insight that reveal what customers are truly thinking.

“Having invested in Artificial Solutions for the last decade we look forward to broadening the investor base while remaining a large and engaged shareholder,” says Fredrik Oweson, partner at Scope. “The company’s maturity positions it perfectly to take advantage of the fast-growing market for conversational AI platforms for the enterprise.”

The transaction in short:

 • Artificial Solutions will complete a reverse takeover of Indentive under the policies of Nasdaq First North.
 • The proposed reverse takeover was announced today at 08:15 (CET) and is subject to final approval by the Indentive AGM on 28 February 2019.
 • Following completion of the transaction, the shareholders of Artificial Solutions will hold approximately 97.75 per cent of the shares and votes in Indentive and the current shareholders of Indentive will hold approximately 2.25 per cent of the shares and votes in Indentive.
 • In conjunction with the Transaction, Indentive will change its name to Artificial Solutions International AB.
 • It is expected that Artificial Solutions International AB will begin trading on Nasdaq First North on 12 March 2019.
 • The new board of directors is proposed to consist of Åsa Hedin, Johan Ekesiöö, Bodil Eriksson, Johan Gustavsson, Fredrik Oweson and Jan Uddenfeldt, with Åsa Hedin to be elected as chairman.
 • Artificial Solutions’ current senior management team consisting of Lawrence Flynn as CEO, Chris Bushnell as CFO, Andreas Wieweg as CTO, and Andy Peart, Peter Roost, Dave Parsin, Gareth Walters, Russell Tarr and Darren Ford will continue their roles in the new entity.

For more information, please visit https://www.artificial-solutions.com/investor-relations.Artificial Solutions tillkännager föreslagen notering på Nasdaq First North

Artificial Solutions Holding ASH AB (”Artificial Solutions” eller ”Bolaget”), den ledande specialisten inom kommersiell konversationell AI, tillkännagav i dag att Bolaget har ingått ett avtal med Indentive AB (Nasdaq First North: INDEN B) (”Indentive”) om ett omvänt förvärv som innebär att en ny enhet, Artificial Solutions International AB, noteras på Nasdaq First North.

Avtalet med Indentive, som är villkorat av slutgiltigt godkännande av Indentives årsstämma den 28 februari 2019, möjliggör för Artificial Solutions att uppnå sin avsikt att noteras på Sveriges ledande handelsplattform för tillväxtbolag.

”Artificial Solutions är i ett väldigt spännande skede, där vi ser stora tillväxtmöjligheter framåt”, säger Lawrence Flynn, VD för Artificial Solutions. ”Teneo, vår unika plattform för konversationell AI, används av världsledande varumärken för att framgångsrikt implementera komplexa applikationer över flera kanaler, på flera språk och för flera domäner. Med hjälp av starka partnerskap med ledande konsult- och integrationsföretag kan vi snabbt skala vår verksamhet för att möta den växande efterfrågan på avancerad konversationell AI.”

I över ett decennium har Artificial Solutions varit en pionjär inom konversationell AI. I dag besitter Artificial Solutions flaggskeppsprodukt Teneo® alla de verktyg som stora globala företag behöver för att utveckla sofistikerade konversationella AI-applikationer, vilket möjliggör för dessa företag att förbättra sina kundrelationer samtidigt som de kan behålla kontrollen över sin egen data. Artificial Solutions affärsmodell är anpassad för snabb och skalbar tillväxt med hög framtida lönsamhet och starkt kassaflöde. Noteringen på Nasdaq First North förstärker Artificial Solutions ställning som en ledande aktör inom den snabbt växande marknaden för konversationell AI och utgör en grund för att finansiera Bolagets innovativa approach att leverera AI till företag.

Teneo är redan den föredragna standardplattformen för ett antal stora multinationella företag, och gör det möjligt för företagsanvändare att samarbeta med utvecklare för att på rekordtid skapa sofistikerade och mycket intelligenta konversationsbaserade AI-applikationer på 35 språk samt på flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av de enorma mängderna konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om vad kunderna verkligen tycker och tänker.

”Som investerare i Artificial Solutions under det senaste decenniet, ser vi fram emot att bredda investerarbasen och samtidigt kvarstå som en stor och engagerad aktieägare”, säger Fredrik Oweson, partner på Scope. ”Med sin mognad är Bolaget perfekt positionerat för att kapitalisera på den snabbt växande företagsmarknaden för konversationella AI-plattformar.”

Transaktionen i korthet:

 • Artificial Solutions kommer att genomföra ett omvänt förvärv av Indentive i enlighet med regelverket för Nasdaq First North.
 • Det föreslagna omvända förvärvet offentliggjordes i dag klockan 08.15 (CET) och är föremål för slutligt godkännande på Indentives årsstämma den 28 februari 2019.
 • Efter transaktionens slutförande kommer Artificial Solutions aktieägare att inneha 97,75 procent av aktierna och rösterna i Indentive och Indentives befintliga aktieägare kommer att inneha omkring 2,25 procent av aktierna och rösterna i Indentive.
 • I samband med transaktionen kommer Indentive att byta firma till Artificial Solutions International AB.
 • Första dag för handel i Artificial Solutions International AB på Nasdaq First North förväntas bli den 12 mars 2019.
 • Den nya styrelsen föreslås bestå av Åsa Hedin, Johan Ekesiöö, Bodil Eriksson, Johan Gustavsson, Fredrik Oweson och Jan Uddenfeldt, med Åsa Hedin som styrelseordförande.
 • Artificial Solutions nuvarande ledningsgrupp bestående av Lawrence Flynn, VD, Chris Bushnell, CFO, Andreas Wieweg, CTO, och Andy Peart, Peter Roost, Dave Parsin, Gareth Walters, Russell Tarr samt Darren Ford kommer att kvarstå i sina roller i den nya enheten.

För ytterligare information, vänligen besök https://www.artificial-solutions.com/investor-relations.

Conversational AI the Intelligent Choice White Paper

This white paper reviews the art of the possible with conversational AI and reveals how tomorrow’s technology can be achieved today.

View this White Paper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *